ข่าวสาร

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

30 เม.ย. 2024

PEAK Account

14 min

ระเบียบการแข่งขัน PEAK Digital Accounting Championship 2024

ไฟล์ระเบียบการแข่งขัน หมายเหตุ: กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ปิดรับสมัครในวันที่ 7 มิ.ย. 2567 เวลา 23.59 น. และประกาศผลรอบคัดเลือก 12 มิ.ย. 2567 เวลา 17.00 น. โครงการค้นหา “สุดยอดว่าที่นักบัญชี” แห่งยุคดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์1.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านการบัญชี1.3 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา1.4 มอบโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนจากสถาบันอื่น 2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี โดยต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน2.2 สมาชิกทีมละ 2 คน อายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน2.3 แต่ละสถาบันสามารถมีอาจารย์ประจำภาควิชาได้ไม่เกิน 2 ท่าน 3. ขอบเขตเนื้อหาการแข่งขัน 3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและภาษี3.2 การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์3.3 การวิเคราะห์และประยุกต์การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตามประเภทของธุรกิจ 4. การรับสมัคร 4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 4.2 ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/peak-dac-2024 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเริ่มส่งผลงานได้หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเท่านั้น 4.3 ปิดรับสมัครการแข่งขันและส่งผลงานวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 23.59 น.4.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำส่งผลงานรอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4.4.1 ทำวิดีโอบน TikTok เพื่อแนะนำ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs ไทย ภายใต้หัวข้อ “PEAK, Friend of Business”4.4.2 ความยาวไม่เกิน 2 นาที4.4.3 รูปแบบวิดีโอเป็นแนวตั้ง (9:16)4.4.4  อัปโหลดบนแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมเปิดสาธารณะ4.4.5  Mention @peakaccount และติดแฮชแท็ก จำนวน 3 แฮชแท็ก ดังต่อไปนี้   #PEAKDAC2024 #PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์4.4.6 หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่บน TikTok ผู้สมัครต้องคัดลอกลิงก์ของวิดีโอ เพื่อนำ ไปกรอกในฟอร์มตามลิงก์ข้อ 4.24.4.7 แต่ละทีมสามารถส่งผลงานวิดีโอได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการส่งผลงานมากกว่า 1 ครั้ง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากการส่งผลงานครั้งแรกเท่านั้น 4.5  คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 ทีม เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางอีเมลผู้เข้าแข่งขัน และเฟสบุ๊คแฟนเพจ PEAK – โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAKaccount.com วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 หมายเหตุ : หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 5. วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 24 ทีม ต้องเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเหตุ : ไม่มีบริการที่จอดรถ ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตามสามารถจอดพาหนะได้บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 หรือศูนย์การค้าเเอมพาร์ค หรือศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยอัตราค่าบริการที่จอดรถเป็นไปตามระเบียบของผู้ให้บริการ 6. กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน09.00 – 10.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน10.00 – 10.30 น. เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขัน10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที10.45 – 11.45 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 1 (ข้อสอบปรนัย)11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 2-3 (ภาคปฎิบัติและวิเคราะห์)14.30 – 15.30 น. กิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ15.30 – 15.35 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์15.35 – 16.30 น. การนำเสนอผลการวิเคราะห์16.30 – 17.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และกล่าวปิดงาน หมายเหตุ : ไม่มีบริการอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตาม ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่สอบ ก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 10 นาที 7. รูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละรอบมีเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้ 7.1  รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานคลิปวิดีโอของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด เพื่อคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบแข่งขันชิงชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม ได้แก่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือก ดังนี้ 7.2  รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยการสอบ 3 ส่วน ผลรวม 100 คะแนน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 การตอบคำถามความรู้ด้านบัญชีและภาษี (30 คะแนน)เป็นการตอบคำถามรูปแบบปรนัยผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 ข้อ จำนวน 30 คะแนน โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี การบัญชี และ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนที่ 2 การใช้งานโปรแกรม PEAK บันทึกบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (50 คะแนน)เป็นการบันทึกบัญชีตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีเนื้อหาประกอบด้วย การสมัครและสร้างกิจการ การบันทึกยอดยกมา การบันทึกรายการค้าระหว่างงวดบัญชี การเรียกดูรายงานเอกสาร และงบการเงิน ส่วนที่ 3 การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (20 คะแนน)เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมการ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำข้อสอบส่วนที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาการนำเสนอ 3 นาที และถามตอบ 5 นาที รวมเป็น 8 นาที ต่อทีมเนื้อหาประกอบด้วย วิเคราะห์และเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของธุรกิจ ถามตอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 6 อันดับแรกเท่านั้น (ระดับปวส. 3 ทีม และระดับปริญญาตรี 3 ทีม) เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ในส่วนที่ 3 กับคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตัดสินอันดับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 8.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำโน้ตบุ๊กมาจำนวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมปลั๊กชาร์จ ไฟสำหรับโน้ตบุ๊ก และ Wifi ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบัน8.3 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องรายงานตัวพร้อมกัน และแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน8.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องเขียน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกา Smart Watch เข้าแข่งขัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการจัดเตรียมเครื่องเขียน และกระดาษทดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.5 ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์ใด ๆ จากผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นขณะแข่งขัน8.6 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใด ๆ ที่ทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต8.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือผลการตรวจ ATK เป็นบวก จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ สามารถแข่งขันด้วยจำนวนสมาชิกที่เหลือได้ หมายเหตุ : หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 9. รางวัลการแข่งขัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สมาชิกของทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 24 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรโดย PEAK 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

7 ก.พ. 2024

admincontent

2 min

BeNeat มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 7%

BeNeat แอปพลิเคชันเรียกคุณแม่บ้านมืออาชีพ สะดวก ใช้งานง่าย เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ บริการทำความสะอาดแบบรายชั่วโมง ให้บ้านน่าอยู่ขึ้นได้ในพริบตา คุณแม่บ้านบีนีทมืออาชีพไปพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดแบบครบครัน พร้อมทั้งรับประกันความพึงพอใจ พิเศษ! ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 7% เมื่อจองบริการทำความสะอาดรายชั่วโมงแบบแพ็กเกจ 5 ครั้งขึ้นไป เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดรับสิทธิ์ ผ่าน LINE @BeNeat เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ – ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 – จำกัดเพียง 200 แพ็กเกจเท่านั้น ตลอดรายการส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด – สามารถจองบริการไว้ล่วงหน้าได้ ไม่มีวันหมดอายุ – รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/ รหัสผู้ใช้งาน – พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพ ปริมณฑล เชียงใหม่ และชลบุรี – สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ – เงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมเป็นไปตามนโยบายทางบริษัทฯ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2113-1138, [email protected] หรือ LINE @BeNeat

31 ม.ค. 2024

PEAK Account

2 min

ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ จาก empeo ระบบบริหารงานบุคคลครบวงจร

empeo โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและครบวงจร ฟีเจอร์ครบถ้วนสามารถจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ใช้งานง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ ตอบโจทย์ด้าน HR รองรับการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ พร้อมรายงานด้าน HR และ Payroll ที่ครบถ้วน สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK เมื่อเริ่มใช้งาน empeo ต่อที่ 1 ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน! ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ใช้งานเพิ่มฟรี 1 เดือน เมื่อสมัครใช้บริการรายปี ต่อที่ 3 รับสิทธิ์แลกซื้อ พร้อมลดส่วน 30% เมื่อซื้อ IOMO รุ่น FGA-1500/FGA-2000 จำนวน 1 สิทธิ์ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 15 เม.ย. 2567 คลิก (ใส่รหัสคูปอง : empeoxPEAK ) หรือติดต่อฝ่ายขาย empeo โทร. 02-784-5855 สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ PEAK Call Center : 1485

26 ม.ค. 2024

PEAK Account

2 min

Venio มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ให้กับลูกค้า PEAK

ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับสิทธิ์ใช้งาน Venio โปรแกรม SalesCRM บริหารทีมขายอย่างมืออาชีพ ดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง เพิ่มยอดขาย เพิ่มฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน ฟรี 30 วัน! พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 10%  Venio โปรแกรม Sales CRM สำหรับธุรกิจ B2B พัฒนาบนแนวคิด Customer Centric ช่วยคุณบริหารทีมขาย เก็บข้อมูล และดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เห็นภาพรวมของทีมขายและลูกค้า ครอบคลุมยิ่งกว่าระบบ CRM ทั่ว ๆ ไป เพราะ Venio มาพร้อม Sales Assistant เพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขายได้อย่างตรงจุด ใช้งานง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK รับสิทธิ์ทดลองใช้งาน Venio ฟรี 30 วัน! และรับส่วนลด 10% เมื่อสมัครใช้บริการรายปี ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 เมษายน 2567 เท่านั้น คลิก (ใส่รหัสคูปอง : VenioxPEAK) หรือติดต่อฝ่ายขาย Venio โทร. 02-784-5855 สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ PEAK Call Center : 1485

15 ม.ค. 2024

PEAK Account

3 min

SKOOTAR มอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า PEAK 15%* สูงสุด 150 บาท

SKOOTAR บริษัทขนส่งด่วนออนไลน์มือโปร สัญชาติไทย ให้บริการ ขนส่งด่วนแบบออนดีมานด์ เดลิเวรี ด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานแบบธุรกิจเป็นไปได้ง่าย พนักงานขับผ่านการตรวจสอบประวัติ แมสเซ็นเจอร์มือโปร ส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล เดินเอกสารท่าเรือ รับส่งของตามสนามบิน ติดต่อคัดหนังสือราชการ ส่งพัสดุด่วน รับถึงที่ส่งถึงมือ ใน 2 ชม.* มีรถหลายประเภทให้เลือกใช้ ส่งอาหาร กระจายออเดอร์จากครัวกลางสู่สาขา ส่งของชิ้นใหญ่ ขนของด้วยรถกระบะ ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ : เพียงกรอกรหัสส่วนลด PEAKN67 ในช่องรหัสโปรโมชันผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือแอปฯ ช่องทางการรับสิทธิ์ คลิก   เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK เท่านั้น2. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีบริษัท / ตลอดรายการ3. จำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ / ตลอดแคมเปญ4. ส่วนลดนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ของ SKOOTAR เท่านั้น5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรืออื่นๆ ได้6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้7. ลูกค้าไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามบริษัท SKOOTAR เเละ PEAK9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนเเปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า10. ลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับราคาพิเศษของ SKOOTAR อยู่แล้วไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้11. ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 10 เม.ย. 2567 เท่านั้น12. ส่วนลดนี้เป็นส่วนลดค่าขนส่งเท่านั้น13. สกู๊ตตาร์ให้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ เเละปริมณฑลติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-4429

1 ธ.ค. 2023

PEAK Account

4 min

JustCo ออฟฟิศให้เช่าใจกลางเมือง มอบส่วนลดพิเศษลูกค้า PEAK สูงสุด 15%

พิเศษ! ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สมัครสมาชิก JustCo ออฟฟิศพร้อมใช้ โต๊ะทำงานแบบประจำและไม่ประจำ และการเช่าห้องประชุม ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567 นี้ รับส่วนลดทันที 15% JustCo เป็นผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นชั้นนำในเอเชียแปซิฟิกสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตอบโจทย์ในการใช้ออฟฟิศสมัยใหม่ที่มีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาและขนาดพื้นที่ รูปแบบสมาชิกมีตั้งแต่ Hot Desk (ที่นั่งทำงานไม่ประจำในพื้นที่โคเวิร์กกิ้ง) ออฟฟิศพร้อมใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ห้องประชุม และพื้นที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยให้ความสำคัญกับการตกแต่งพื้นที่ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ สถานที่ตั้งที่เดินทางสะดวก และประสบการณ์ที่ไร้ที่ติผ่านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานจากทุกที่ได้อย่างไร้ข้อกังวล นอกจากนี้สมาชิกของเราสามารถเข้าใช้งานได้กว่า 40 สาขาทั่วเอเชียแปซิฟิก และยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ เพียงกรอกรายละเอียดที่ลิงก์ พร้อมใส่ Code: Justpeak15% ที่กล่องข้อความ เพื่อรับสิทธิ์ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไข – โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่จัสโคทุกสาขา (ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, แคปปิตอล ทาวเวอร์ (ออล ซีซั่นส์ เพลส), สามย่าน มิตรทาวน์, สีลม เอจ, อัมรินทร์ ทาวเวอร์ และ วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์) – โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า PEAK Account เท่านั้น ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567  – โปรโมชั่นสำหรับออฟฟิศพร้อมใช้ส่วนตัว (Just Studio) และโต๊ะทำงานแบบประจำ และไม่ประจำ (JustDesk Dedicated / Hot Desk) ใช้ได้สำหรับสมาชิกใหม่ที่เซ็นสัญญาสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน  – โปรโมชั่นห้องประชุมให้เช่า (meeting room) ใช้ได้สำหรับการเช่าห้องประชุมตั้งแต่ 2 ชั่วโมงเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับห้องว่าง และจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  – โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นได้  – สัญญาสมาชิกจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ โดยระยะเวลาที่ต่ออายุออกไปนั้นจะเท่ากับระยะเวลาตามสัญญาสมาชิก เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้ง คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ต่ออายุสัญญาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา – จัสโคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16 พ.ย. 2023

PEAK Account

2 min

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อบริการรายปีกับ Choco CRM

ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มยอดขาย คุมต้นทุน ด้วยระบบสมาชิกสะสมแต้มผ่านเบอร์โทรศัพท์ ใช้งานง่ายผ่าน LINE OA ตอบโจทย์ได้ทุกธุรกิจ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่น คูปอง หรือแพ็กเกจของคุณ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือทางการตลาด เช่น SMS, Email, LINE OA สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อบริการรายปีกับ Choco CRM 1. Choco CRM – ระบบ CRM เปลี่ยนลูกค้าขาจรเป็นลูกค้าขาประจำ ราคา 27,000 บาท/ปี (จากปกติ 30,000 บาท) 2. Choco POS – ระบบจัดการหน้าร้าน พร้อม Loyalty Program ราคา 37,800 บาท/ปี (จากปกติ 42,000 บาท) 3. Choco CDP – ระบบ CDP รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกที่ พร้อม Marketing Automation Tools ราคา 43,200 บาท/ปี (จากปกติ 48,000 บาท) ขั้นตอนการรับสิทธิ์ส่วนลด สำหรับลูกค้า PEAK • วิธีรับสิทธิ์ : กรอกรหัสส่วนลดพิเศษ CHOCOPEAK ที่ลิงก์ nbsp; เงื่อนไข และข้อกำหนด  1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า PEAK ที่สนใจการใช้บริการ ChocoCRM ครั้งแรกเท่านั้น 2. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 คน / ตลอดโครงการ 3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 4. ลูกค้าไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 6. ระยะเวลาสิทธิพิเศษ 1 พฤษจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567

12 ต.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะว่าที่นักบัญชีในยุคดิจิทัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารประสิทธิรัตน์ PEAK ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะบัญชี โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant ของ PEAK เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วิทยากรได้นำเสนอการทำบัญชีในยุคดิจิทัลด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำบัญชีที่สำคัญ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารทางธุรกิจ การพิมพ์รายงานทางบัญชี การอ่าน Dashboard เพื่อการบริหารจัดการ พร้อมนำเสนอภาพรวมการใช้งานฟีเจอร์ที่สำคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานบัญชีในอนาคต และมองเห็นเป้าหมายในสายงานที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อพัฒนาวงการบัญชีในประเทศไทยให้เติบโตต่อไป หากสถาบันอุดมศึกษาใดสนใจให้ PEAK เข้าไปร่วมแบ่งปันความรู้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ที่ [email protected] ทดลองใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรี! 30 วัน มูลค่า 1,200 บาท คลิก ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม PEAK Call Center โทร.1485 หรือแอดไลน์ @peakaccount (bit.ly/peak-line-pa)

11 ต.ค. 2023

PEAK Account

2 min

Fastwork แพลตฟอร์มรวบรวมฟรีแลนซ์ มอบส่วนลดพิเศษ ให้กับลูกค้า PEAK

Fastwork.co คือ แพลตฟอร์มที่รวบรวม ฟรีแลนซ์ มืออาชีพจากหลากหลายสายงานไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบโลโก้ ทำแบนเนอร์โฆษณา เขียนบทความ แปลภาษา การตลาดออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ และงานอื่นๆ อีกกว่า 110 หมวดหมู่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ขั้นตอนการรับส่วนลด 1. เข้าไปที่ลิงก์ nbsp; 2. กด “เก็บโค้ดส่วนลด”  3. หากยังไม่มีบัญชีให้กด “เข้าสู่ระบบ” เพื่อ ทำการเข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่  4. ค้นหาและเลือกฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน  5. เข้าไปกด “ทักแชทฟรีแลนซ์”  6. เมื่อได้รับใบเสนอราคาจากฟรีแลนซ์แล้ว กดใช้โค้ดส่วนลด FWPEAK10 ที่หน้าชำระเงิน ข้อกำหนดและเงื่อนไข – ส่วนลด 10% ลดสูงสุด 1,500 บาท สำหรับงานขั้นต่ำ 2,000 บาทเท่านั้น  – ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้  – คูปองใช้ได้ 1 ครั้ง – สามารถใช้ส่วนลดนี้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น  – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  – ส่วนลดใช้ได้สำหรับลูกค้าใหม่ ในการจ้างงานครั้งแรก

29 ก.ย. 2023

PEAK Account

8 min

กันไว้ดีกว่าแก้! แชร์วิธีป้องกันความลับทางธุรกิจ

ในโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ ความสำเร็จของธุรกิจของคุณอาจขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาข้อมูล และความลับของคุณได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ OfficeMate จะแบ่งปันวิธีการป้องกันความลับทางธุรกิจด้วยอุปกรณ์สำนักงานที่ทุกธุรกิจต้องมี มาอ่านกันเลย ความลับธุรกิจคืออะไร ความลับธุรกิจคือข้อมูลที่ให้ความได้เปรียบให้กับธุรกิจของคุณและถูกกฎหมายกำหนดให้มีคุณค่าทางการค้า โดยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความลับธุรกิจในประเทศไทยใน พระราชบัญญัติการคุ้มครองความลับธุรกิจ พ.ศ. 2560 (Trade Secrets Act, B.E. 2560) ได้นิยาม “ความลับธุรกิจ” ว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางการค้า และมีความลับ ไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สรุปง่าย ๆ ว่า ความลับธุรกิจ คือข้อมูลที่ทำให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบในตลาด หรือด้านการแข่งขัน ซึ่งข้อมูลนี้อาจเป็นสูตร วิธีการ ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลที่มีคุณค่าทางธุรกิจ อื่นๆ ที่ไม่ควรให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  ยกตัวอย่างความลับทางธุรกิจ ป้องกัน! ข้อมูลบริษัทรั่วไหล ด้วยเครื่องทำลายเอกสาร อันตรายจากการใช้อุปกรณ์สำนักงาน ภัยคุกคามที่หลายคนมองข้าม อย่างการใช้เครื่องทำลายเอกสารทื่ผิดประเภท หรือไม่ได้มาตรฐาน นอกจากจะย่อยเอกสารสำคัญอย่างไม่ปลอดภัยแล้ว ยังเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล นำไปสู่การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายอีกด้วย  OfficeMate แนะนำเครื่องทำลายเอกสาร เพิ่มความปลอดภัย ความลับไม่รั่วไหล และปลอดภัยจากเงื้อมมือแฮกเกอร์ ในกรณีที่ธุรกิจทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว อาจเป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือเป็นความลับทางการค้า “เครื่องทำลายเอกสาร” หรือ “เครื่องย่อยเอกสาร” จะต้องมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันการถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสม หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ และความเชื่อถือของลูกค้า ควรเลือกจากฟังก์ชันเหมาะสมกับการใช้งาน ความละเอียดของการย่อยจะต้องได้มาตรฐาน รวมถึงขนาดไม่ใหญ่เกินไป กะทัดรัดตอบโจทย์ออฟฟิศคุณ เราคัดมาให้คุณแล้ว เครื่องทำลายเอกสาร สำหรับธุรกิจ และ Home Office เป็นเครื่องย่อยกระดาษแบบตัดละเอียด (Cross Cut) 4 x 33 มม. สามารถทำลายแผ่นซีดี และบัตรเครดิต แบบเป็นเส้นตรง (Strip Cut) ได้ ตัดเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม) มีช่องรับเอกสารกว้าง 220 มม. และถังจุปริมาณกระดาษได้ 12.7 ลิตร เครื่องทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Strip-Cut) ขนาดเอกสารหลังทำลายเล็กเพียง 3.9 มิลลิเมตร ความเร็วในการทำลาย 2.5 เมตร/นาที ถังจุกระดาษได้ 32.7 ลิตร ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 230 จำนวนแผ่นในการตัดกระดาษขนาด A4 80 แกรม ทำลายเอกสารได้ 31 แผ่น/ครั้ง สามารถใช้ ทำลายคลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต และแผ่น CD/DVD เครื่องย่อยกระดาษเป็นเส้นตัดละเอียด (Cross-Cut) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 x 38 มิลลิเมตร ความเร็วในการทำลายกระดาษ 2.2 เมตร/นาที ความกว้างใส่ช่องกระดาษ 230 มิลลิเมตร ทำลายเอกสาร A4 70 แกรม ได้ครั้งละ 15-17 แผ่น ถังเครื่องบรรจุได้ 18.9 ลิตร สามารถทำลายคลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต และแผ่น CD/DVD  เครื่องทำลายเอกสารเป็นเส้นตัดละเอียด (Cross-Cut) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 x 38 มิลลิเมตร ความเร็วในการทำลายกระดาษ 2.2 เมตร/นาที ความกว้างใส่ช่องกระดาษ 230 มิลลิเมตร ทำลายเอกสาร A4 70 แกรม ได้ครั้งละ 15-17 แผ่น ถังเครื่องบรรจุได้ 18.9 ลิตร สามารถทำลายคลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต และแผ่น CD/DVD  เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut) ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4 x 36 มิลลิเมตร ช่องรับเอกสารกว้าง 220 มิลลิเมตร จำนวนแผ่นในการตัดเอกสารขนาด A475 แกรมครั้งละ 6 แผ่น ถังจุปริมาณกระดาษได้ 12 ลิตร สามารถทำลายลวดเย็บกระดาษและบัตรเครดิตได้ ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง ด้วยเครดิตเทอมจาก OfficeMate เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อไหนดี แบบไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า ที่ OfficeMate ให้คุณจ่ายสินค้าแบบ Credit term ได้สูงสุด 30 วัน ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง เมื่อขอเครดิตเทอมผ่าน สามารถซื้อเครื่องย่อยเอกสารบน พร้อมรับสิทธิ์ จัดส่งฟรี!* และรับคะแนนสะสม The 1 ได้เลย เครื่องทำลายเอกสาร OfficeMate หรืออุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ สามารถขอเครดิตเทอมได้ง่าย ๆ สนใจ อยากได้คำแนะนำ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตเทอม คลิกเลยที่ Online Credit term หรือ โทร. 1281 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตอบโจทย์การบริหารการเงินแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบ Dashboard สามารถรู้ผลกำไรคาดการณ์สถานะทางการเงินของบริษัท จัดการความเสี่ยงทางการเงินได้ทันท่วงที ช่วยลดการขาดสภาพคล่อง อีกหนึ่งปัญหาสำคัญของธุรกิจได้เป็นอย่างดี สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

5 ก.ย. 2023

PEAK Account

1 min

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ 😍 เมื่อช้อปสินค้าผ่าน Double A Delivery ตั้งแต่ 499.- บาทขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มทันที 50.- บาท พร้อมบริการส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ

พบกับสินค้าคุณภาพหลากหลายประเภทที่ตอบโจทย์การทำงานอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียน กระดาษ ปากกา หน้ากากอนามัย ลำโพงบลูทูธ เครื่องฟอกอากาศ และสินค้าคุณภาพอื่นๆ อีกมากมาย อย่ารอช้า! หมดเขต 31 ต.ค. 2566 นี้ ขั้นตอนการรับส่วนลด 1) เลือกช้อปสินค้าบนเว็บไซต์ Double A Delivery2) ใส่โค้ด PEAK50 หน้าตะกร้าสินค้า และกดปุ่ม “ใช้คูปอง”3) กรอกชื่อ-ที่อยู่สำหรับจัดส่งให้ครบถ้วน (สามารถออกใบกำกับภาษีได้)4) ชำระเงินผ่านการโอนหรือบัตรเครดิต5) รอรับสินค้าจาก Double A Delivery ได้เลย

30 ส.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านบัญชี ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล.เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี PEAK ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักบัญชียุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant ของ PEAK เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยบรรยายและถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีในยุคดิจิทัลด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการ เช่น การเจาะลึกการใช้งานฟีเจอร์ การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารทางบัญชี การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติใช้งานจริงในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การสร้างเอกสารรายการค้า การบันทึกรายรับรายจ่าย การออกงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสถาบันอุดมศึกษาใดสนใจให้ PEAK เข้าไปร่วมแบ่งปันความรู้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ที่ bd@adminmkt

30 เม.ย. 2024

PEAK Account

14 min

ระเบียบการแข่งขัน PEAK Digital Accounting Championship 2024

ไฟล์ระเบียบการแข่งขัน หมายเหตุ: กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ปิดรับสมัครในวันที่ 7 มิ.ย. 2567 เวลา 23.59 น. และประกาศผลรอบคัดเลือก 12 มิ.ย. 2567 เวลา 17.00 น. โครงการค้นหา “สุดยอดว่าที่นักบัญชี” แห่งยุคดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์1.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านการบัญชี1.3 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา1.4 มอบโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนจากสถาบันอื่น 2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี โดยต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน2.2 สมาชิกทีมละ 2 คน อายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน2.3 แต่ละสถาบันสามารถมีอาจารย์ประจำภาควิชาได้ไม่เกิน 2 ท่าน 3. ขอบเขตเนื้อหาการแข่งขัน 3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและภาษี3.2 การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์3.3 การวิเคราะห์และประยุกต์การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตามประเภทของธุรกิจ 4. การรับสมัคร 4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 4.2 ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/peak-dac-2024 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเริ่มส่งผลงานได้หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเท่านั้น 4.3 ปิดรับสมัครการแข่งขันและส่งผลงานวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 23.59 น.4.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำส่งผลงานรอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4.4.1 ทำวิดีโอบน TikTok เพื่อแนะนำ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs ไทย ภายใต้หัวข้อ “PEAK, Friend of Business”4.4.2 ความยาวไม่เกิน 2 นาที4.4.3 รูปแบบวิดีโอเป็นแนวตั้ง (9:16)4.4.4  อัปโหลดบนแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมเปิดสาธารณะ4.4.5  Mention @peakaccount และติดแฮชแท็ก จำนวน 3 แฮชแท็ก ดังต่อไปนี้   #PEAKDAC2024 #PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์4.4.6 หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่บน TikTok ผู้สมัครต้องคัดลอกลิงก์ของวิดีโอ เพื่อนำ ไปกรอกในฟอร์มตามลิงก์ข้อ 4.24.4.7 แต่ละทีมสามารถส่งผลงานวิดีโอได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการส่งผลงานมากกว่า 1 ครั้ง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากการส่งผลงานครั้งแรกเท่านั้น 4.5  คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 ทีม เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางอีเมลผู้เข้าแข่งขัน และเฟสบุ๊คแฟนเพจ PEAK – โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAKaccount.com วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 หมายเหตุ : หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 5. วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 24 ทีม ต้องเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเหตุ : ไม่มีบริการที่จอดรถ ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตามสามารถจอดพาหนะได้บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 หรือศูนย์การค้าเเอมพาร์ค หรือศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยอัตราค่าบริการที่จอดรถเป็นไปตามระเบียบของผู้ให้บริการ 6. กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน09.00 – 10.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน10.00 – 10.30 น. เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขัน10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที10.45 – 11.45 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 1 (ข้อสอบปรนัย)11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 2-3 (ภาคปฎิบัติและวิเคราะห์)14.30 – 15.30 น. กิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ15.30 – 15.35 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์15.35 – 16.30 น. การนำเสนอผลการวิเคราะห์16.30 – 17.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และกล่าวปิดงาน หมายเหตุ : ไม่มีบริการอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตาม ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่สอบ ก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 10 นาที 7. รูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละรอบมีเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้ 7.1  รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานคลิปวิดีโอของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด เพื่อคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบแข่งขันชิงชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม ได้แก่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือก ดังนี้ 7.2  รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยการสอบ 3 ส่วน ผลรวม 100 คะแนน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 การตอบคำถามความรู้ด้านบัญชีและภาษี (30 คะแนน)เป็นการตอบคำถามรูปแบบปรนัยผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 ข้อ จำนวน 30 คะแนน โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี การบัญชี และ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนที่ 2 การใช้งานโปรแกรม PEAK บันทึกบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (50 คะแนน)เป็นการบันทึกบัญชีตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีเนื้อหาประกอบด้วย การสมัครและสร้างกิจการ การบันทึกยอดยกมา การบันทึกรายการค้าระหว่างงวดบัญชี การเรียกดูรายงานเอกสาร และงบการเงิน ส่วนที่ 3 การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (20 คะแนน)เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมการ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำข้อสอบส่วนที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาการนำเสนอ 3 นาที และถามตอบ 5 นาที รวมเป็น 8 นาที ต่อทีมเนื้อหาประกอบด้วย วิเคราะห์และเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของธุรกิจ ถามตอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 6 อันดับแรกเท่านั้น (ระดับปวส. 3 ทีม และระดับปริญญาตรี 3 ทีม) เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ในส่วนที่ 3 กับคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตัดสินอันดับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 8.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำโน้ตบุ๊กมาจำนวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมปลั๊กชาร์จ ไฟสำหรับโน้ตบุ๊ก และ Wifi ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบัน8.3 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องรายงานตัวพร้อมกัน และแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน8.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องเขียน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกา Smart Watch เข้าแข่งขัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการจัดเตรียมเครื่องเขียน และกระดาษทดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.5 ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์ใด ๆ จากผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นขณะแข่งขัน8.6 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใด ๆ ที่ทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต8.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือผลการตรวจ ATK เป็นบวก จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ สามารถแข่งขันด้วยจำนวนสมาชิกที่เหลือได้ หมายเหตุ : หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 9. รางวัลการแข่งขัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สมาชิกของทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 24 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรโดย PEAK 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

7 ก.พ. 2024

admincontent

2 min

BeNeat มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 7%

BeNeat แอปพลิเคชันเรียกคุณแม่บ้านมืออาชีพ สะดวก ใช้งานง่าย เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ บริการทำความสะอาดแบบรายชั่วโมง ให้บ้านน่าอยู่ขึ้นได้ในพริบตา คุณแม่บ้านบีนีทมืออาชีพไปพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดแบบครบครัน พร้อมทั้งรับประกันความพึงพอใจ พิเศษ! ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 7% เมื่อจองบริการทำความสะอาดรายชั่วโมงแบบแพ็กเกจ 5 ครั้งขึ้นไป เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดรับสิทธิ์ ผ่าน LINE @BeNeat เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ – ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 – จำกัดเพียง 200 แพ็กเกจเท่านั้น ตลอดรายการส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด – สามารถจองบริการไว้ล่วงหน้าได้ ไม่มีวันหมดอายุ – รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/ รหัสผู้ใช้งาน – พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพ ปริมณฑล เชียงใหม่ และชลบุรี – สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ – เงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมเป็นไปตามนโยบายทางบริษัทฯ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2113-1138, [email protected] หรือ LINE @BeNeat

31 ม.ค. 2024

PEAK Account

2 min

ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ จาก empeo ระบบบริหารงานบุคคลครบวงจร

empeo โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและครบวงจร ฟีเจอร์ครบถ้วนสามารถจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ใช้งานง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ ตอบโจทย์ด้าน HR รองรับการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ พร้อมรายงานด้าน HR และ Payroll ที่ครบถ้วน สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK เมื่อเริ่มใช้งาน empeo ต่อที่ 1 ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน! ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ใช้งานเพิ่มฟรี 1 เดือน เมื่อสมัครใช้บริการรายปี ต่อที่ 3 รับสิทธิ์แลกซื้อ พร้อมลดส่วน 30% เมื่อซื้อ IOMO รุ่น FGA-1500/FGA-2000 จำนวน 1 สิทธิ์ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 15 เม.ย. 2567 คลิก (ใส่รหัสคูปอง : empeoxPEAK ) หรือติดต่อฝ่ายขาย empeo โทร. 02-784-5855 สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ PEAK Call Center : 1485

26 ม.ค. 2024

PEAK Account

2 min

Venio มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ให้กับลูกค้า PEAK

ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับสิทธิ์ใช้งาน Venio โปรแกรม SalesCRM บริหารทีมขายอย่างมืออาชีพ ดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง เพิ่มยอดขาย เพิ่มฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน ฟรี 30 วัน! พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 10%  Venio โปรแกรม Sales CRM สำหรับธุรกิจ B2B พัฒนาบนแนวคิด Customer Centric ช่วยคุณบริหารทีมขาย เก็บข้อมูล และดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เห็นภาพรวมของทีมขายและลูกค้า ครอบคลุมยิ่งกว่าระบบ CRM ทั่ว ๆ ไป เพราะ Venio มาพร้อม Sales Assistant เพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขายได้อย่างตรงจุด ใช้งานง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK รับสิทธิ์ทดลองใช้งาน Venio ฟรี 30 วัน! และรับส่วนลด 10% เมื่อสมัครใช้บริการรายปี ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 เมษายน 2567 เท่านั้น คลิก (ใส่รหัสคูปอง : VenioxPEAK) หรือติดต่อฝ่ายขาย Venio โทร. 02-784-5855 สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ PEAK Call Center : 1485

15 ม.ค. 2024

PEAK Account

3 min

SKOOTAR มอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า PEAK 15%* สูงสุด 150 บาท

SKOOTAR บริษัทขนส่งด่วนออนไลน์มือโปร สัญชาติไทย ให้บริการ ขนส่งด่วนแบบออนดีมานด์ เดลิเวรี ด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานแบบธุรกิจเป็นไปได้ง่าย พนักงานขับผ่านการตรวจสอบประวัติ แมสเซ็นเจอร์มือโปร ส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล เดินเอกสารท่าเรือ รับส่งของตามสนามบิน ติดต่อคัดหนังสือราชการ ส่งพัสดุด่วน รับถึงที่ส่งถึงมือ ใน 2 ชม.* มีรถหลายประเภทให้เลือกใช้ ส่งอาหาร กระจายออเดอร์จากครัวกลางสู่สาขา ส่งของชิ้นใหญ่ ขนของด้วยรถกระบะ ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ : เพียงกรอกรหัสส่วนลด PEAKN67 ในช่องรหัสโปรโมชันผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือแอปฯ ช่องทางการรับสิทธิ์ คลิก   เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PEAK เท่านั้น2. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีบริษัท / ตลอดรายการ3. จำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ / ตลอดแคมเปญ4. ส่วนลดนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ของ SKOOTAR เท่านั้น5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรืออื่นๆ ได้6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้7. ลูกค้าไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามบริษัท SKOOTAR เเละ PEAK9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนเเปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า10. ลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับราคาพิเศษของ SKOOTAR อยู่แล้วไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้11. ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 10 เม.ย. 2567 เท่านั้น12. ส่วนลดนี้เป็นส่วนลดค่าขนส่งเท่านั้น13. สกู๊ตตาร์ให้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ เเละปริมณฑลติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-4429

1 ธ.ค. 2023

PEAK Account

4 min

JustCo ออฟฟิศให้เช่าใจกลางเมือง มอบส่วนลดพิเศษลูกค้า PEAK สูงสุด 15%

พิเศษ! ลูกค้า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สมัครสมาชิก JustCo ออฟฟิศพร้อมใช้ โต๊ะทำงานแบบประจำและไม่ประจำ และการเช่าห้องประชุม ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567 นี้ รับส่วนลดทันที 15% JustCo เป็นผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นชั้นนำในเอเชียแปซิฟิกสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตอบโจทย์ในการใช้ออฟฟิศสมัยใหม่ที่มีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาและขนาดพื้นที่ รูปแบบสมาชิกมีตั้งแต่ Hot Desk (ที่นั่งทำงานไม่ประจำในพื้นที่โคเวิร์กกิ้ง) ออฟฟิศพร้อมใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ห้องประชุม และพื้นที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยให้ความสำคัญกับการตกแต่งพื้นที่ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ สถานที่ตั้งที่เดินทางสะดวก และประสบการณ์ที่ไร้ที่ติผ่านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานจากทุกที่ได้อย่างไร้ข้อกังวล นอกจากนี้สมาชิกของเราสามารถเข้าใช้งานได้กว่า 40 สาขาทั่วเอเชียแปซิฟิก และยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ เพียงกรอกรายละเอียดที่ลิงก์ พร้อมใส่ Code: Justpeak15% ที่กล่องข้อความ เพื่อรับสิทธิ์ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไข – โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่จัสโคทุกสาขา (ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, แคปปิตอล ทาวเวอร์ (ออล ซีซั่นส์ เพลส), สามย่าน มิตรทาวน์, สีลม เอจ, อัมรินทร์ ทาวเวอร์ และ วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์) – โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า PEAK Account เท่านั้น ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567  – โปรโมชั่นสำหรับออฟฟิศพร้อมใช้ส่วนตัว (Just Studio) และโต๊ะทำงานแบบประจำ และไม่ประจำ (JustDesk Dedicated / Hot Desk) ใช้ได้สำหรับสมาชิกใหม่ที่เซ็นสัญญาสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน  – โปรโมชั่นห้องประชุมให้เช่า (meeting room) ใช้ได้สำหรับการเช่าห้องประชุมตั้งแต่ 2 ชั่วโมงเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับห้องว่าง และจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  – โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นได้  – สัญญาสมาชิกจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ โดยระยะเวลาที่ต่ออายุออกไปนั้นจะเท่ากับระยะเวลาตามสัญญาสมาชิก เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้ง คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ต่ออายุสัญญาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา – จัสโคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า